مدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام خلیج فارس

مدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام خلیج فارس

برای تمام دنیا بفرستید، تا دنیا بفهمد"خلیج فارس همیشه "خلیج فارس" بوده و خواهد بود

مدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام "خلیج فارس"

مـدال ملـی رزمنـدگـان خلیـج فـارس

ویـژه مـردان و زنـان نیـروهـای مسـلح ایـالات متـحـده

کـه در جنـگ خلیـج فـارس بـه کشـورشـان خـدمـت نـمـودنـد.

/ 0 نظر / 16 بازدید