»» شعری در مورد وقایع روز عاشورا

پر کرد مشک وپس کفی از آب برگرفت

 

 

                                                           می خواست تا که نوشد از آن آب خوشگوار

 

 

 آمد به یادش از جگرتشنه حسین

 

                                                           چوناشک خویش ریخت زگفت آب وشد سوار

 

شد بارون تشنه زآب روان روان 

 

                        دل پرزجوش ومشک به دوش آن بزرگوار

 

  کردن حمله جمله بر آن شبل مرتض

 

                                                         

 

 

  یک تن کسی ندیده وچندین هزار تیر

 

                                            یک گل کسی ندیده وچندین هزار

اربعین حسینی تسلیت باد

 

/ 0 نظر / 13 بازدید