شعری از عزیز نظافت

خدای را زستم با اراده بردارید
دو کف که اهل ستم بی سر است و دیوانه
به سوق عافیت ارزان متاع جان ندهید
که در معامله شرط است سود هر دانه
منه زکف صد و مستان دراهم و دینار
که آخرت صد و دنیاست مثال پیمانه 
گشاده ، کف بنمایید و قدر یک بخشید
چو یک رود به کف آرید قدر ده دانه
دل از علایق دنیا چو عارفان گیرید
 تلاش آخرت آرید مرد مردانه 
 عزیز نظافت

 

/ 0 نظر / 12 بازدید